Disclaimer

  1. Toepassing

Door deze website te raadplegen en op eender welke manier ermee te interageren, of door samen te werken met JBWorks, verklaart u zich automatisch akkoord met onderstaande voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

  1. Contactgegevens

JBWORKS
Bart Janssens
Brogelerweg 62
3950 Bocholt – België

Tel: 0498 11 52 89
Email: info@jbworks.be

BTW: BE 0893.260.924
Belfius: Rek. 779-5977831-46
IBAN: BE33-7795977831-46
BIC: GKCCBEBB

  1. Intellectuele eigendommen

De op deze website geleverde diensten en verstrekte informatie zijn beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten. Wij zijn de eigenaar van het concept, de structuur, de lay-out en het design van deze website. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden. Door op deze website te surfen krijgt u hier geen enkel recht op. Uitzonderingen hierop worden enkel verleend op basis van onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

  1. Beperking van aansprakelijkheid

Wij streven ernaar dat de informatie op onze website volledig en betrouwbaar is. Wij kunnen echter niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste informatie op deze website, contact opnemen ter correctie ervan is wel altijd mogelijk.

  1. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het slecht functioneren van deze website of andere door ons ontwikkelde website en eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die u erdoor kan oplopen. Wij behouden het recht om in bepaalde gevallen van overmacht de toegang tot de website te beperken of te blokkeren. Het plaatsen van een link naar een andere website impliceert niet dat wij de inhoud ervan goedkeuren. Bij het verzenden van uw persoonlijke gegevens zetten wij alle beschikbare mogelijkheden in om dat veilig te laten gebeuren, maar het gebeurt steeds op eigen risico.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het slecht of niet functioneren van de hosting of mailserver mits we beroep doen op 3de partijen die wegens overmacht geen controle hebben op het al dan niet functioneren van deze diensten.

  1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Enkel het Belgische recht is van toepassing. Ieder geschil dat zou voortvloeien uit het raadplegen van deze website valt onder de exclusieve bevoegdheid van het Gerechtelijk Arrondissement van Hasselt.

  1. Toegang

Deze website is toegankelijk voor recente computers waarop courante software geïnstalleerd staat. De organisatie waarborgt echter geen compatibiliteit en kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor het niet kunnen bereiken van de website. Het is verboden om toegang te forceren tot delen van deze website die niet publiekelijk zichtbaar zijn. Het is eveneens verboden de website aan te passen, zaken toe te voegen of te verwijderen, op welke manier dan ook.

  1. Klachten betreffende de niet-conformiteit of zichtbare gebreken van de levering of in de uitvoering der werken moeten ons per aangetekend schrijven worden gemeld binnen de 8 dagen na die levering of uitvoering en alleszins vóór het gebruik, de bewerking of de voortverkoop van de goederen of van een gedeelte ervan, op straffe van niet-ontvankelijkheid van de klacht. Elke klacht omtrent verborgen gebreken dient schriftelijk te gebeuren binnen de 8 dagen nadat de bedoelde gebreken aan het licht zijn gekomen, op straffe van niet ontvankelijkheid van de klacht. Noch onze aansprakelijkheid, noch kennis in onzen hoofde van verborgen gebreken worden vermoed. Aanspraken wegens verborgen gebreken kunnen door de klant niet ingeroepen worden om zijn verbintenissen tot betaling uit te stellen of op te schorten. De klant vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de uitgevoerde leveringen of diensten. In geen geval strekt onze verantwoordelijkheid t.a.v. de klant zich verder uit dan deze van onze leveranciers. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor schade veroorzaakt door derden.